Regulamin

Regulamin sprzedaży kursu on-line ?Jak w praktyce stosować prawo konsumenckie. Kurs dla każdego sprzedawcy??

Dzień dobry!

Fundacja Konsumentów jest twórcą kursu on-line, który możesz kupić pod adresem https://elearning.konsumenci.org

Nasze dane rejestrowe: FUNDACJA KONSUMENTÓW z siedzibą pod adresem: ul. Jana Sebastiana Bacha 34/1004, 02-743 Warszawa, adres poczty elektronicznej: fundacja@konsumenci.org.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail fundacja@konsumenci.org

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z naszego serwisu elearningowego

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kurs ? kurs on-line pt. ?Jak w praktyce stosować prawo konsumenckie?, którego twórcą jest Sprzedawca,
 2. Kupujący ? osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 
 3. Operator Płatności ?TPay 
 4. Regulamin ? niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://elearning.konsumenci.org
 5. Strona ? strona internetowa dostępna pod adresem https:// elearning.konsumenci.org
 6. Sprzedawca ? FUNDACJA KONSUMENTÓW z siedzibą pod adresem: ul. Jana Sebastiana Bacha 34/1004, 02-743 Warszawa, adres poczty elektronicznej: fundacja@konsumenci.org. Przy zawarciu tej umowy Sprzedawca nie jest przedsiębiorcą, działa w ramach swojej działalności statutuowej. 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu. 
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, polegające na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci sprzedaży Kursów zawierane za pośrednictwem Strony.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  5. standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  6. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. W sytuacji, w której, korzystanie z Kursu wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej na Stronie.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail fundacja@konsumenci.org.

W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 1. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że wszelkie treści dostępne na Stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze wykorzystywanie lub rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach jednokrotnego przerobienia Kursu, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 4

Zakup Kursu

 1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. 1)wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,
  2. 2)kliknąć w przycisk ?Kup teraz?,
  3. 3)wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia:

– imię,

– nazwisko

         –  adres e-mail
a także w razie wyboru przez Kupującego opcji wystawienia faktury:

– dane do faktury

4.) potwierdzić wybór płatności ? jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności, platformy TPay

 1. 4)zaakceptować Regulamin ? akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 2. 5)kliknąć w przycisk ?Kupuję i płacę?.
 3. Po kliknięciu w przycisk ?Kupuję i płacę?, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs. 
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5

Udostępnienie Kursu

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. Dla Kupującego zostanie utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej. 
 3. Dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. 
 4. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. 1)korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. 2)nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. 3)nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 

§ 6

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmii za wady fizyczne lub prawne. 

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Strona wykorzystuje technologię plików cookies. 
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem ………..

§ 8

Pozostałe postanowienia

 1. System nie oferuje opcji ?wypisz się?. W celu zrezygnowanie z korzystania ze Strony elearning.konsumenci.org Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o usunięcie jego konta użytkownika.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. 
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.12.2021 roku.

Copyright © 2022 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo